• IMG-4529.jpg

  • Farm Restoration
    Tina Aßmann
    Bavaria, Germany, 2016