• IMG-4504.jpg

  • Farm Restoration
    Tina Aßmann
    Bavaria, Germany, 2016