• Wang Wen-Chih

  • From the Album Seto

  • Shodoshima